ATLAS VAN VLAANDEREN

atlas vegetables

Atlas van de ruimtelijke impact van technologische ontwikkelingen 2020-2050 in Vlaanderen.

Met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 1  geeft de Vlaamse overheid uiting aan de toekomstrichting die volgens haar nagestreefd dient te worden door middel van (ruimtelijk) beleid richting 2020-2050. Ruimtelijke planning gaat voor een belangrijk deel over het uitspreken van dergelijke waarden, maar zeker ook om het organiseren van actuele projecten en ruimtelijke interventies die hieraan uiting en invulling geven. Dit doet een planner door consistentie met lopende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen te creëren, door partnerschappen tussen bedrijfsleven, onderzoek, burgers en overheden op te zetten en deze te bestendigen in proactieve en doelgerichte actornetwerken.

TNO en Urban Unlimited hebben in opdracht van de Vlaamse Overheid, Ruimte Vlaanderen onderzoek verricht naar de ruimtelijke impact van mogelijke technologische ontwikkelingen in de periode 2020-2050. Deze bijdrage gaat in op de gevraagde ruimtelijke impact van ontwikkelingen in mobiliteit, ICT, landbouw, industrie en energie. Uit de studie komt naar voren dat veel toekomstige technologie in netwerken georganiseerd zal zijn, vaak kleinschalig toepasbaar in het bestaande stedelijk en landelijk gebied is, en daarmee kan leiden tot een verdere verspreiding en verweving van functies. Daarmee creëert technologische ontwikkeling zowel kansen als uitdagingen voor de Vlaamse ruimte. Om die kansen te benutten, is een a-sectorale manier van denken en handelen noodzakelijk, die het niveau van de individuele bewoner, ondernemer, overheid of instelling verre overstijgt en waarbij het open staan voor nieuwe verbindingen en coalities centraal staat.
2

energiewinning Vlaanderen
Theoretisch potentieel van duurzame energiewinning in Vlaanderen.

 

zomer-winter
Zomer en winteropstelling van de stad Oostende ten behoeven van een duurzaam energieverbruik en voorkoming van stedelijke hittestress.

Doorblader of download de atlas hier (deel 1) en hier (deel 2)